Algemene voorwaarden

Voorwaarden en tarieven Stal de Mersken B.V. inzake training:

1. De kosten van de training voor een paard/pony bedragen €210,- exclusief BTW per week/tarieven diverse extra diensten t.b.v. uw paard/pony zijn variërend.

2. De kosten van hoefsmid, dierenarts, geneesmiddelen en onvoorziene kosten zijn voor uw eigen rekening. Tevens het vervoer van uw paard/pony en het voorbrengen van uw paard/pony op de keuring is niet bij de prijs inbegrepen.
Uw paard dient vrij te zijn van besmettelijke ziektes, o.a. schimmel, schurft etc. Indien het paard apart behandeld moet worden, zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.

3. U dient als eigenaar van het betreffende paard/pony verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij aankomst dient u een geldig vaccinatiebewijs/paspoort te overleggen.

4. Stal de Mersken is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

5. U machtigd Stal de Mersken zelf maatregelen te nemen om de gezondheid van uw paard te waarborgen.

6. Stal de Mersken staat niet in voor schade of letsel aan het paard ontstaan tijdens het verblijf in de stal, weide, trainingsmolen en andere trainingswerkzaamheden of tijdens het transport of het uitbrengen op de keuring en/of wedstrijd.

7. Er wordt per maand gefactureerd en een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

8. Bezichtiging van uw paard/pony is mogelijk op iedere dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Algemene voorwaarden Stal de Mersken B.V.
1. Stal De Mersken BV (“SDM”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Siegerswoude en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 56840772.

2. Uitsluitend SDM geldt als opdrachtnemer ongeacht door wie van de bij SDM werkzame personen een opdracht wordt aanvaard of wordt uitgevoerd. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens SDM aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten
ontlenen.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd hetgeen bepaald is onder 2, mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van SDM en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsvoorwaarden, voor SDM werkzaam zijn of waren.

4. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

5. SDM zal in het geval zij in het kader van een opdracht derden inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (‘onderopdrachtnemers’) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. SDM sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde opdrachtnemers uit. Elke door of namens SDM aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onderopdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. In het kader van het uitvoeren van opdrachten is SDM grotendeels afhankelijk van informatie afkomstig van haar opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd tijdig en voor zover mogelijk schriftelijk aan SDM te verstrekken. Het niet-nakomen van het verstrekken van informatie al dan niet op verzoek SDM is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

7. De eventuele schadeverplichting van SDM voortvloeiende uit of verbandhoudende met een mogelijke contractuele of buitencontractuele tekortkoming bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polis(voorwaarden) door SDM wordt gedragen. Desgevraagd worden over de door SDM gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde beroepsaansprakelijkheids- verzekering, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid van SDM beperkt tot de vergoeding/honorarium die SDM in verband met de betreffende opdracht heeft ontvangen van de opdrachtgever tot een maximum van EUR 5.000,-.

9. In het geval SDM aansprakelijk is voor enige tekortkoming dan wel onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, is van de mogelijk op haar rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten enige indirecte schade en/of gevolgschade
en/of vertragingsschade, gederfde omzet of winst.

10. In het geval schade is ontstaan ten gevolge van een fout of een tekortkoming bij het uitvoeren van de opdracht door SDM, verjaart de vordering tot schadevergoeding in afwijking van art. 3:310 BW door verloop van twee jaren na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever bekend is geworden met zowel de schade als de aansprakelijkheid van SDM.

11. Betaling voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten door SDM dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij naast de wettelijke (handels)rente ook administratiekosten verschuldigd van EUR 5,-. Voor zover SDM over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is de opdrachtgever ook de kosten verschuldigd die gemaakt zijn om het verschuldigde bedrag te incasseren van EUR 100. De kosten die een incassobureau in rekening brengt komen voor rekening van de opdrachtgever. Tevens is SDM gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van
de opdracht op te schorten op het moment dat een factuur niet tijdig geheel is voldaan.

12. Het is SDM toegestaan de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen de opdrachtgever en SDM.

13. Op de rechtsverhouding tussen SDM en de opdrachtgever alsmede degene die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.